گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ١٠٣

فرد ناشناس به حمل مواد مخدر محکوم شد. فرد ناشناس در ملا عام اعدام نشد.

Date When It Happened: 
Dec 15, 2012
Province: 
Status: 
Verified
City: 
Were You a Witness?: 
No

Add new comment