آزادی مدنی

آزادی‌های مدنی به مجموعه آزادی‌های فردی و جمعی گفته می‌شود که یا در قانون اساسی ایران تصریح شده و یا دولت با امضاء کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، آن‌ها را به رسمیت شناخته. این آزادی‌ها شامل آزادی بیان، تجمع، و حق شرکت در زندگی فرهنگی و سیاسی جامعه‌ای است که فرد به آن تعلق دارد.

آیا در داستان نگفته‌ای از آزادی‌های مدنی در ایران دارید؟ آن را با دنیا به اشتراک بگذارید.