انتخابات

موضوع انتخابات محدود به یک روز خاص و انداختن رأی به صندوق نمی‌شود. بلکه تنها جزئی است از چرخه مداومی که شهروندان با مشارکت در آن روند بهبود کیفیت زندگی‌شان را عرضه می‌کنند؛ چه در سطح ملی باشد و چه در سطح منطقه یا محلی. انتخابات سالم و منصفانه یکی از حقوق اولیه بشر است. اگر انتخابات به شیوه صحیح برگزار شود مشوقی است برای مشارکت مردمی، پاسخگوئی مقامات و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت.

آیا در داستان نگفته‌ای از انتخابات در ایران دارید؟ آن را با دنیا به اشتراک بگذارید.