قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب جمهوری اسلامی ایران

موضوع: 

اطلاعت در مرده قوانین آیین داد رسی دادگاهها عمومی و انقلاب جمهوری اسلامی ایران از جمله در امور کیفری.

منبع: 
مرکز اسناد حقوق بشر ایران