نحوه ثبت گزارش در وب سایت نبض ایران

این ودیئوی آموزشی نحوه ثبت گزارش در وب سایت نبض ایران را به مخاطبان فارسی زبان آموزش می دهد.

منبع: 
نبض ایران