کنشگری مدنی

کنشگری مدنی (یا فعالیت مدنی) فرآیندی است که در آن افراد، گروه‌ها، شبکه‌ها و ائتلاف‌ها در پی ایجاد تغییرات مثبت از طریق تاثیرگذاری بر سیاست‌ها، روند سیاست‌گذاری و نحوه اجرای سیاست‌ها توسط دولت هستند. به بیان ساده، کنشگری مدنی عبارت است از تاثیرگذاری بر دولت و وادار کردن آن به ارائه راه حل خاص در خصوص مواردی که شما و همسایگان شما توقع اجرا و تحقق آن را دارید.

آیا در داستان نگفته‌ای از کنشگری مدنی در ایران دارید؟ آن را با دنیا به اشتراک بگذارید.