بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

نتیجه‌گیری

به‌عنوان یک شهروند - ناظر که به گردآوری اطلاعات از راه جمع‌سپاری می‌پردازد، بایستی از ۹ قانون طلایی در فرآیند تایید اطلاعات پیروی کنید:

  • تا زمانی که خود شما شاهد عینی یک رویداد نباشید، یعنی آن را به چشم خود نبینید یا با گوش خود نشنوید، اطلاعات مربوط به آن رویداد ۱۰۰٪ تایید شده محسوب نمی‌شود.
  • ضوابط و معیارهای تایید اعتبار را پیشاپیش مشخص کنید و آن‌ها را به‌صورت شفاف و روشن به اجرا درآورید.
  • شبکه افراد مورد اعتماد خود را انتخاب کنید و قوانین عضویت در آن را به روشنی مشخص کنید.
  • همیشه آماده تغییر عقیده در خصوص میزان اعتبار یک منبع باشید.
  • همیشه آماده تغییر نظر در مورد درستی اطلاعات باشید.
  • در مورد درستی همه چیز سوال کنید.
  • حوزه درگیری خود با موضوع را شناسایی کنید؛ ممکن است توانایی احراز صلاحیت همه چیز را نداشته باشید.
  • به اشتباه خود اعتراف کنید.
  • به یاد داشته باشید که آن‌چه شما می‌دانید را دیگران هم می‌دانند.
  • فاصله لازم از خطر و تهدید را برای حفظ امنیت شخصی مراعات کنید.

قانون اصلی در تایید اعتبار اطلاعات گردآوری شده از طریق جمع‌سپاری این است که تا وقتی خودتان چیزی را به چشم ندیده‌اید یا با گوش نشنیده‌اید، آن چیز ۱۰۰٪ تایید شده نیست. هربار که از اطلاعات جمع‌سپاری شده استفاده می‌کنید و یا آن را بازنشر، گردآوری یا منتشر می‌کنید، باید مراقب محافظت از آبرو و اعتبار خود باشید. با توجه به این مطلب، همیشه در خصوص معیارهای ارزیابی و سطح نتایج دست یافته از طریق روش خاص بررسی خود، روشن و شفاف عمل کنید.

قدرتمند‌ترین ابزار شما برای ترویج دیدگاه تغییر، اطلاعات و میزان اعتبار آن است. به‌عنوان کسی که در فرآیند تایید صحت و درستی اطلاعات منتشر شده از داخل ایران فعالیت می‌کند، باید همه همت و تلاش خود را به‌کار ببندید تا اعتبار خود و اعتبار پیام تغییری که می‌خواهید به دیگران برسانید را حفظ کنید. با بررسی و ارزیابی اطلاعات گردآوری شده از طریق جمع‌سپاری، گام‌های درستی را برای تبدیل شدن به یک منبع قابل اعتماد اطلاعات و یک عامل مفید برای ایجاد تغییر برداشته‌اید، هرچند به ظاهر قدم در راه هراس‌آوری گذاشته باشید.