آزمون: شناسایی و تصدیق منبع اطلاعات

Primary tabs

مقدمه

حال که به شناسایی و تصدیق منبع اطلاعات پرداختيم، بياييد دانسته های شما را با آزمونی بسنجيم. اگر در آزمون قبول نشديد نگران نباشيد. می‌توانيد دوباره آن را بگذرانيد. مهم، درک مطالب است.

پرسش ها:10
در دسترس:همیشه
حداقل نمره قبولی:75 %
بازگشت به مراحل قبلی:مجاز