آزمون – چطور از شاهدان عینی و رسانه‌های اینترنتی، جمع‌آوری اطلاعات کنیم؟

Primary tabs

مقدمه

حال که یاد گرفتیم چطور از شاهدان عینی و رسانه‌های اینترنتی، جمع‌آوری اطلاعات کنیم، بياييد دانسته های‌تان را با یک آزمون بسنجيم. اگر در آزمون قبول نشديد نگران نباشيد. می‌توانيد دوباره آن را بگذرانيد. مهم، درک مطالب است.

پرسش ها:4
در دسترس:همیشه
حداقل نمره قبولی:75 %
بازگشت به مراحل قبلی:مجاز