آزمون: درک مبانی جمع‌سپاری

Primary tabs

مقدمه

حال که به درک مبانی جمع‌سپاری پرداختيم، بياييد دانسته های شما را با آزمونی بسنجيم. اگر در آزمون قبول نشديد نگران نباشيد. می‌توانيد دوباره آن را بگذرانيد. مهم، درک مطالب است.

پرسش ها:8
در دسترس:همیشه
حداقل نمره قبولی:75 %
بازگشت به مراحل قبلی:مجاز