آزمون: بررسی محتوای اطلاعات

Primary tabs

مقدمه

حال که به بررسی محتوای اطلاعات پرداختيم، بياييد دانسته های شما را با آزمونی بسنجيم. اگر در آزمون قبول نشديد نگران نباشيد. می‌توانيد دوباره آن را بگذرانيد. مهم، درک مطالب است.

پرسش ها:8
در دسترس:همیشه
حداقل نمره قبولی:75 %
بازگشت به مراحل قبلی:مجاز