گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠٢٣

فرد ناشناس به جرمی ناشناخته محکوم شد. فرد ناشناس در ملا عام اعدام نشد.

Date When It Happened: 
آبا 17, 1391
استان: 
Status: 
Verified
City: 
Were You a Witness?: 
خبر

نظر دهید