گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ١٢٥

ناشناس به تجاوز محکوم شد. ناشناس در ملا عام اعدام شد.

Date When It Happened: 
دى 07, 1391
Status: 
Verified
City: 
Were You a Witness?: 
خبر

نظر دهید