گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ١٣٥

ر.د. به حمل مواد مخدر محکوم شد. ر.د. در ملا عام اعدام نشد.

Date When It Happened: 
دى 07, 1391
استان: 
Status: 
Verified
City: 
Were You a Witness?: 
خبر

نظر دهید