گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ١٣٧

فرد ناشناس به حمل مواد مخدر محکوم شد. فرد ناشناس در ملا عام اعدام نشد.

Date When It Happened: 
دى 09, 1391
Status: 
Verified
City: 
Were You a Witness?: 
خبر

نظر دهید