مقررات مالی سیاسی در جهان

1392/03/09
موضوع: 

مطالب موسسه بین المللی دمکراسی و همیاری انتخاباتی از هرگونه منافع سیاسی و ملی مستقل است . دیدگاه هایی که در این نشریه می آید الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های موسسه بین المللی دمکراسی، هیات مدیره و یا اعضای شورای این نهاد نیست . نقشه های این نشریه نشان دهنده داوری موسسه بر وضعیت حقوقی کشور یا قلمروی خاص و یا تایید مرزهای جغرافیایی آن نیست و موقعیت و اندازه هیچ کشور یا قلمروی منعکس کننده دیدگاه سیاسی موسسه به شمار نمی رود . نقشه های ارائه شده در این نشریه تنها با هدف افزودن به شفافیت مطلب است . این گزارش بر اساس اطلاعات جمع آوری شده تا فوریه ۲۱۰۲ تهیه شده است . موسسه بین المللی دمکراسی و همیاری انتخاباتی، همواره نقشه ها و اطلاعاتش را بروز می کند .

منبع: 
موسسه بین المللی دمکراسی و همیاری انتخابات