نکته‌ها و دست‌‌افزارهای مرتبط با موفقیت در امور سازمانی

برای دست‌یافتن به هدف، می‌بایست جلسات را خوب برنامه‌ریزی کرد.

فهرست موارد مهم در برپائی جلاست مؤثر، تهیه شده توسط نبض‌ایران، عناصر مهم در برگزاری جلسات موفق را مرور می‌کند. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های کلیدی در فعالیت‌های یک گروه موفق، تعیین روش‌هایی است که از طریق آن بتوان با کمک یکدیگر تصمیم گرفت. جزوه نبض‌ایران، ساختارهای تصمیم‌گیری و زمان بکارگیری آن، گونه‌های مختلف از ساختارهای تصمیم‌گیری و کاربرد هرکدام از آن‌ها را شرح می‌دهد.