نقشه نتایج انتخابات در ایران (۱۳۸۸ - ۱۳۹۶)

  فایل نتایج انتخابات ۱۳۹۲ را دانلود [CSVCSVCSV][XLSXLSXLS][Fusion TablesFusion TablesFusion Tables]     این نقشه را به سایت خود اضافه کنید

داده استفاده شده در این نقشه‌ها به طور مستقیم از نتایج انتخابات که در وب‌سایت وزارت کشور منتشر شده استخراج گردیده است. اطلاعات قابل دسترس برای تهیه نقشه نتایج انتخابات محدود بوده، به طور مستقل قابل ارزیابی نیست. به دلیل عدم وجود نظارت معتبر و عدم شفافیت در روند شمارش و تجمیع آراء، نقشه‌های موجود تنها اطلاعات رسمی منتشر شده را نمایش داده، به هیچ گونه نشان تأییدی بر صحت داده مورد استفاده نیست.