مرکز اسناد حقوق بشر ایران

اکنون نقشه گزارش‌های مرکز اسناد حقوق بشر ایران مربوط به اعدام‌ها در ایران بین سال‌های ٢٠١٣-٢٠١٠ به تفکیک شهر و استان روی نقشه نبض‌ایران ثبت شده.

گزارش های اخیر