مرکز نقشه و داده‌ نما

مرکز نقشه و داده‌نما فعالیت‌های مختلف نبض‌ایران پیرامون جمع‌آوری و مصورسازی داده را یک‌جا گرد می‌آورد. نبض‌ایران تلاش می‌کند تا داده‌های نتایج اعلام‌شده انتخابات، موارد نقض حقوق بشر در ایران و دیگر داده‌های مرتبط با حقوق شهروندی و مسئولیت‌پذیری حکومت را به صورت نقشه و داده‌نما عرضه کند.