اخبا امنیت دیجیتال

این هفته با حقوق بشر در ایران مصادف با روز زن (٨ مارس)، اعتراض دانشجویان در خوابگاه چمران علیه مقررات جدید منبع ورود به خوابگاه پس از ساعت ٩:٣٠ شب با سرکوب حراست دانشگاه روبرو شد. خوابگاه چمران یکی از خوابگاه‌های دخترانه دانشگاه تهران است. با وجود حمله نیروهای لباس شخصی و حراست دانشگاه به معترضین،...