راهنمای جیبی - پایش کیفیت ارائه خدمات عمومی

1392/07/01

«راهنمای جیبی - پایش کیفیت ارائه خدمات عمومی» ابزار ساده، سریع و کارآمدی است برای نظارت بر ارائه خدمات دولتی.