آزمون: شناسایی و تصدیق منبع اطلاعات

Primary tabs

پرسش 1 از 10
فارسی

همیشه امکان اعتماد ۱۰۰٪ به صداقت و قابل اعتماد بودن منبع وجود دارد.

درست

نادرست