بررسی موردی در زمینه مسئولیت‌پذیری در رابطه با استاندارد‌های بین‌المللی حقوق بشر

1392/12/09
موضوع: 

شهروندان می‌توانند دولتمردان را نسبت به تعهدات‌شان در احترام‌، تصریح و اجرای حقوق و التزاماتی که به موجب قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی پذیرفته‌اند، مسئول نگه دارند. بررسی موردی در کشورهای مکزیک و برکینوفاسو نشان می‌دهد چگونه نهادهای جامعه مدنی و کنشگران از طریق گزارش‌های نظارتی قادرند حکومت‌های کشورشان را وادار سازند نسبت به استانداردهای حقوق بشری که به آن متعهد شده‌اند وفادار بمانند.