داده‌نما: زمان‌بندی انتخابات شوراهای شهر و روستا - ۱۳۹۶

1396/01/04
Theme: 

این داده‌نما توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تهیه شده است. داده‌نما زمان‌بندی و روند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را از زمان ثبت‌نام تا پایان انتخابات نمایش می‌دهد.


زمان‌بندی انتنخابات شوراهای شهر و روستا
زمان‌بندی انتنخابات شوراهای شهر و روستا