صفحه اطلاعات

ایران و سودان، تنها کشور های اسلامی هستند که تا کنون به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپیوسته‌اند. این مستند تاثیر چنین رفتاری را بر زندگی...
19 اسفند 1398 | انتخابات, پاسخگو سازی | صفحه اطلاعات
یازدهمین انتخابات مجلس جمهوری اسلامی ایران روز دوم اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد. از اول انقلاب این انتخابات کم‌ترین میزان حضور رأی‌دهندگان را...
6 شهريور 1392 | آزادی مدنی, پاسخگو سازی | صفحه اطلاعات
این جدول، اعدامهای صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین 1392 تا به اکنون را مستند می کند. در این جدول، منابع رسمی، نیمه رسمی...
6 شهريور 1392 | آزادی مدنی, پاسخگو سازی | صفحه اطلاعات
ین جدول، اعدامهای صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران از میانه آذر 1389 تا به حال را مستند می کند. در این جدول، منابع رسمی و نیمه رسمی ذکر...
6 شهريور 1392 | آزادی مدنی, پاسخگو سازی | صفحه اطلاعات
ا ین جدول، اعدامهای صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین 1391 تا به حال را مستند می کند. در این جدول، منابع رسمی و نیمه رسمی...
20 فروردين 1392 | انتخابات, پاسخگو سازی | صفحه اطلاعات
در این مقاله اصلاحات قانون انتخابات مورخ 1391/10/26 توضیح داده شده و تفاوت های مورد انتظار برای انتخابات پیش رو شرح داده شده است.
18 اسفند 1391 | مشارکت زنان, آزادی مدنی | صفحه اطلاعات
ایران و سودان، تنها کشور های اسلامی هستند که تا کنون به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپیوسته‌اند. این مستند تاثیر چنین رفتاری را بر زندگی...