قوانین و توافقنامه های بین المللی

راهنمای کمیسیون ونیز در اجرای صحیح موضوعات انتخاباتی از زمان تصویب در سال ۱۳۸۲ تا کنون به یک استاندارد شناخته شده بین‌المللی در زمینه مسائل...
20 بهمن 1394 | انتخابات | قوانین و توافقنامه های بین المللی
راهنمای کمیسیون ونیز در اجرای صحیح موضوعات انتخاباتی از زمان تصویب در سال ۱۳۸۲ تا کنون به یک استاندارد شناخته شده بین‌المللی در زمینه مسائل...
14 خرداد 1392 | انتخابات, پاسخگو سازی | قوانین و توافقنامه های بین المللی
اعلامیه اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات و آئين اجرائی برای ناظران بین‌المللی انتخابات برآمده از تلاش چندین ساله بیش از ۲۰ سازمان بین...
14 خرداد 1392 | انتخابات, پاسخگو سازی | قوانین و توافقنامه های بین المللی
اصول رفتاری برای ناظران و شهروند دیدبان‌های بی‌طرف انتخاباتی
9 خرداد 1392 | پاسخگو سازی | قوانین و توافقنامه های بین المللی
مطالب موسسه بین المللی دمکراسی و همیاری انتخاباتی از هرگونه منافع سیاسی و ملی مستقل است . دیدگاه هایی که در این نشریه می آید الزاما بازتاب...