مشارکت زنان: منابع‎

ایران و سودان، تنها کشور های اسلامی هستند که تا کنون به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپیوسته‌اند. این مستند تاثیر چنین رفتاری را بر زندگی...

نمایش به ترتیب موضوع

Dec 12, 2012 | Women's Participation, Analysis, Civil Liberties
همزمان با روز جهانی حقوق بشر، رونمایی کتاب “جنایت و مصونیت؛ شکنجه جنسی زنان در زندانهای جمهوری اسلامی” را به زبان انگلیسی، اعلام کنیم. این...
Nov 07, 2012 | Women's Participation, Analysis, Civil Liberties
ارزﯾﺎﺑﯽ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان از ﺳﺎل ٢٠٠٩
Sep 25, 2012 | Women's Participation, Advocacy, Civil Liberties, Elections, Accountability, Multimedia
این ودیئوی آموزشی نحوه ثبت گزارش در وب سایت نبض ایران را به مخاطبان فارسی زبان آموزش می دهد.
Sep 20, 2012 | Women's Participation, Analysis, Civil Liberties
نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیشاز ۲۹ ماه از آغاز آن می‌گذرد، اقدام به انتشار گزارش...
Sep 12, 2012 | Women's Participation, Civil Liberties, Legal Document
منشور *۹۱ تلاشی است در بازتاب رنگین کمان جامعه ایران. همچون رنگین کمان، گردهم آمدن و درخشش رنگهاى گوناگون سوار بر کمان مداراست که پهنه...
Feb 20, 2012 | Women's Participation, Analysis, Civil Liberties
‎ در این نوشتار ۱۹۱ گزارش حقوق بشری منتشره بهمن ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات...