کرج

هادی احمدی گزارشگر ISNA بازداشت شد!

Date When It Happened: 
فرو 08, 1391

هادی احمدی، خبرنگاراقتصاد ایسنا، هفته گذشته در کرج بازداشت شد.
او همچنین یک روز قبل از دستگیری خود برای بازجویی احضار شده بود.
به و اجازه داده شد تا یک تلفن به خانواده اش بزند اما دلیل دستگیری او نامشخص است.
او از سال ۲۰۰۶ برای ایسنا مشغول به کار بود.

Status: 
2
/ خبر
City: 
استان: 

ISNA Reporter Hadi Ahmadi Detained

Date When It Happened: 
فرو 08, 1391

Hadi Ahmadi, ISNA Economics reporter, was detained in Karaj last week.
He was also summoned a day before his arrest for interrogations.
He has called his family but the reason fro his arrest is unclear.
He has been working for ISNA since 2006.

Status: 
2
/ خبر
City: 
استان: