مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

به عنوان کسی که اطلاعات مورد نیاز یک گزارش را جمع‌آوری می‌کند، احتمالاً مهم‌ترین منبع برای شما شاهد عینی است. زیرا آن‌ها رویداد/ حادثه‌ای را به چشم خود دیده‌اند، نه اینکه از منبع سطح دومی شنیده باشند. اظهارات شاهدان عینی می‌تواند «ادعاهای مطرح شده را مبنی بر اینکه حادثه‌ای اتفاق افتاده یا نیفتاده باشد، ثابت کند»، جزئیاتی مهم را در بر داشته باشد که هنوز گزارش نشده است یا توضیحی ارائه دهد که در صورت وجود، گزاره‌های دیگر را تأئید یا ابطال کند.

اولین گام در کار با شاهدان عینی «مشخص کردن نوع شاهد عینی» است که می‌خواهید با او مصاحبه کنید . برای رفتن به صفحه بعدی روی «بعدی» کلیک کنید تا پرسش‌هایی را که لازم است هنگام مشخص کردن شاهدان عینی به طور بالقوه به خاطر داشته باشید، مشاهده کنید.