ترویج برای بهبود و پیشرفت جامعه‌‎

مقدمه

پیام یا روش انتقال هدف و مقصود به عموم مردم، یکی از عناصر کلیدی در اجرای موفق کارزار مدنی است. از طریق پیام می‌توانید به مردم اطلاع رسانی کنید، در آن‌ها ایجاد انگیزه نمایید و به آن‌ها انرژی بدهید تا به تلاش شما بپیوندند. پیام بایستی مشکل را به طور خلاصه بیان کند و راه حل را به روشنی توضیح دهد. پیام موثر پیامی است که مستقیماً با احساسات و علایق مردم سخن می‌گوید. پیام‌های قوی می‌توانند حس نشاط را به دیگران منتقل کنند چرا که راه گذر از مشکلات و حل گرفتاری‌ها را به مردم نشان می‌دهند.

آنچه می‌توانید در پایان این درس انجام بدهید عبارت است از:

  • درک اصول کلیدی برای ایجاد یک پیام موثر در فعالیت مدنی؛
  • درک راه‌های بررسی و آزمون پیام؛ و
  • شناسایی کانال‌های انتشار و توزیع پیام.