نظارت بر ارائه خدمات دولتی: چگونه می‌توان دولت را مسئولیت‌پذیر کرد

مقدمه

اگر سطح فعلی خدمات عمومی زیر حد استاندارد است و خواستار بهبود وضعیت هستیم، باید از طریق ارائه شواهد مربوطه نشان داد که عده زیادی در محله یا اجتماع با ما هم نظر هستند تا از طریق آن بتوانیم پرونده‌ای محکم و قوی ایجاد کنیم. این درس برخی ابزارها و تکنیک‌ها برای جلب حمایت جامعه از طرح‌های نظارتی و انجام پژوهش اولیه را معرفی می‌کند.

آنچه می‌توانید در پایان این درس انجام بدهید عبارت است از:

  • درک چگونگی تعامل با اعضای جامعه در زمینه خدمات مورد نیاز
  • درک چگونگی جلب پشتیبانی برای طرح نظارتی خود
  • درک میزان ارزش اطلاعات و شواهد برای پشتیبانی از طرح نظارت بر ارائه خدمات دولتی.