ترویج برای بهبود و پیشرفت جامعه‌‎

مقدمه

اعضای هر اجتماعی برای طرح نیازهایشان از راه‌های مختلفی می‌توانند با هم همکاری کنند. در اغلب موارد بهترین راه برای اطمینان از این که دولت به مسئولیتش در برآورده کردن نیاز شهروند به شیوه‌ای پایدار عمل می‌کند این است که مردم با کنش مدنی در زمینه راه حل مورد نظر بر فرآیند سیاست‌گذاری تأثیر بگذارند. این درس ترویج را به عنوان نوعی استراتژی معرفی می‌کند که برای پیشرفت مؤثر در جامعه مفید است.

در پایان این درس شما می‌توانید:

  • تعریفی از ترویج ارائه کنید و بگویید ترویج‌گر کیست؛
  • تفاوت میان انواع استراتژی‌ها در طرح نیازهای جامعه را تشخیص دهید و درک کنید که چرا ترویج اغلب بهترین رویکرد ممکن است؛ و
  • بفهمید چه طور اجتماع می‌تواند از کارزار ترویجی سود ببرد، حتی اگر همیشه به هدف خط مشی‌اش نرسد.