مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

این مقاله را بخوانید. فکر می‌کنید پرسش‌هایی که پیشتر در پیوند با شاهد عینی مطرح شد، چطور پاسخ داده می‌شوند؟

آیا شهادت تمامی طرفین یک رویداد و نمایندگان همه شاهدان را در اختیار دارم؟

داشتن اظهاراتی از شمار بیشتری از شاهدان، لزوماً به معنی مستندسازی بهتر نیست. شما به تعدادی معقول از نمونه‌های اظهارات شاهدان احتیاج دارید تا بتواید جریان‌ها و الگوهای موجود را تشخیص دهید. در عین حال، گفت‌وگو با تعدادی اندک‌شمار و حتی یکی از شاهدان نیز به خودی خود ارزشمند است.

نویسنده با تظاهرکنندگان و مردمی که در اعتراض‌ها شرکت داشتند گفت‌وگو کرده است. این مردم ممکن است نسبت به پلیس که سعی در متوقف کردن تظاهرات دارد، دچار نوعی غرض‌ورزی باشند. از آنجایی که نویسنده تنها با تظاهرکنندگان مصاحبه کرده، نظرات مختلف را در مقاله خود کمتر پوشش داده است. اگر چنانچه با رهگذران، آن‌هایی که شاهد ماجرا یا پلیس حاضر در محل بودند، مصاحبه کرده بود، می‌توانست گوناگونی اظهارات دیگر شاهدان را هم پوشش دهد. در این مورد نویسنده با تظاهرکنندگان در حالی که مشغول اعتراض بودند، مصاحبه کرده است. این یعنی اظهارات شاهدان در حین اتفاق ثبت شده است و تازگی دارد و این تازگی به اعتبار متن می‌افزاید. تعداد اظهارات، به اندازه‌ای هست که تصویری از آنچه رخ داده است به دست دهد. در حالی که، همانطور که قبلاً گفته شد، شامل کردن اظهارات دیگر طرفین درگیر در اعتراضات به سود متن خواهد بود (مثلا پلیس، رهگذران، شاهدان غیردرگیر در ماجرا ... )