ترویج برای بهبود و پیشرفت جامعه‌‎

مقدمه

پیش از آغاز کارزار ترویج بهتر است زمانی را به برنامه‌ریزی اختصاص بدهید. برای رسیدن به موفقیت علاوه بر کارآمدی در زمان هزینه و تلاش باید ارزش‌ها و اهداف‌تان، نیازهای اجتماع، راه حل‌های ارجح، فضای سیاسی و نقاط ورود برای تاثیرگذاری بر امور را نیز ارزیابی کنید. این درس نگاهی گذرا دارد به روش‌هایی شما یا دیگر افراد سازمان یا اجتماعتان هنگام آمادگی برای ورود به کارزاری ترویجی باید به کار گیرند.

در پایان این درس می‌توانید:

  • منابع خود، سازمان (اگر داشته باشید) یا اجتماعتان را ارزیابی کنید؛
  • نیازهای اجتماعتان را ارزیابی کنید و خط مشیی موثر و شدنی پیشنهاد دهید؛ و
  • از طریق ارزیابی نقاط ورودی مناسب و مخاطب ترویج (گاه «مخاطب هدف» نیز خوانده می‌شود) نقشه راهبردی ترویج را رسم کنید.