قوانین جدید انتخاباتی و تفاوت قوانین انتخاباتی این دوره با دوره های قبل

در این مقاله اصلاحات قانون انتخابات مورخ 1391/10/26 توضیح داده شده و تفاوت های مورد انتظار برای انتخابات پیش رو شرح داده شده است.

Source: 
Khabar Online