مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

اگر می‌خواهید با ابزار صوتی و تصویری اطلاعات جمع کنید، با برداشتن چند گام، برنامه‌ریزی قبلی کنید. اگر این مراحل را قبل از کار تمام کنید، در کیفیت محصول نهانی شما تأثیر مطلوبی خواهد داشت. در اینجا چند سؤال مقدماتی برای شروع آورده شده است:

بیاید این سؤال‌ها را با یک مثال پاسخ دهیم:

تصور کنید که می‌خواهید مسئله فعالان بازداشت شده در ایران را پی گیری کنید. هدف شما این است که به مخاطب خود نشان دهید که این کنشگران، غیرقانونی و مستبدانه بازداشت شده‌اند. مخاطب مورد نظر شما، مردم تهران هستند، چون کنشگران دستگیرشده در زندان این شهر هستند. یک از رویکردهای انتخابی می‌تواند این باشد که شما با خانواده‌ها و دوستان فعالان بازداشت شده، درباره بازداشتشان گفت و گو کنید. رویکرد دیگر هم می‌تواند بررسی اسناد دادگاه و گزارش اتهامات نسبت داده به فعالان سیاسی باشد.

فراموش نکنید

: وقتی مسئله ای را انتخاب کردید و تنها بر همان موضوع تمرکز و شروع به کار بر پروژه صوتی-تصویری خود کنید. به یاد داشته باشید که مطالعات پیشینه ای لازم را انجام دهید: از قبیل خواندن مقالات در ارتباط با موضوعتان، گوش دادن به مدارک ضبط شده در گذشته و صحبت با متخصصان.