پایش ارائه خدمات عمومی: چه طور می‌توان دولت را تشویق به مسئولیت‌پذیری کرد

 

مقدمه

برگرفته از «راهنمای عملیاتی برای اجرای روند کارت امتیاز اجتماع» (به زبان انگلیسی)

کارت امتیاز اجتماع راهی دیگر برای پایش کیفیت ارائه خدمات است. این روش تعاملی مستقیم بین ارائه‌دهنده خدمات و اعضای اجتماع ایجاد می‌کند. کارت امتیاز اجتماع در این درس معرفی شده تا به کمک آن بتوانید همسایگان را در فرآیندی مشارکتی به منظور مستندسازی مشکلاتی مشخص مربوط به ارائه خدمات محلی راه‌نمایی کرده، با هم‌کاری هم‌دیگر توصیه‌هایی را برای بهبود اوضاع ارائه کنید.

‌اگر همه چیز خوب پیش برود این روند نه تنها اطلاعات تولید کرده و نظر جمع را ‌شکل می‌دهد، بلکه ارتباطی بین ارائه‌دهنده خدمات و شهروند ایجاد می‌کند، طوری که شهروند بتواند به طور مستقیم نظرش را به ارائه‌کننده خدمات منتقل کند.

در پایان این درس می‌توانید:

  • نقاط قوت و چالش‌های انجام کارت امتیاز اجتماع را بشناسید.
  • مراحل مختلف پایش به کمک کارت امتیاز اجتماع را درک کنید. و
  • بدانید چطور باید اطلاعات گرد آمده از راه پایش را منتشر کرده یا از آن برای بهبود اجتماعتان استفاده کنید.