بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

یادآوری نکات کلیدی درس چهار

  • باید هریک از پایه‌های سه‌گانه اطلاعات (منبع، محتوا، زمینه) را ارزیابی کنید تا به تجزیه و تحلیل کاملی از اطلاعات برسید.
  • با توجه به زمان و مکان گزارش شده، احتمال وقوع رویداد را بررسی کنید.
  • کمی فاصله خود از رویداد را بیش‌تر کنید و به تجزیه و تحلیل کلیت تصویر بپردازید، نه فقط جزییاتی که به شما عرضه شده است. تصویر عرضه شده ممکن است بازتاب دهنده همه ماجرا نباشد.
  • اطلاعات را در زمینه‌های داخلی و بین‌المللی بررسی کنید و به احتمال وقوع رویداد در هر چارچوب فکر کنید.