بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

مقدمه

درک زمینه اطلاعات، به خصوص زمانی که مشغول جمع‌سپاری اطلاعات هستیم، نقش تعیین کننده‌ای در فهم واقعی رویداد دارد.

در بسیاری از موارد، حتی پس از تصدیق اعتبار منبع و تایید درستی محتوای اطلاعات، بررسی زمینه کار ممکن است تصویری کاملاً متفاوت از موقعیت بوجود بیاورد. در نتیجه، لازم است تا با مراجعه به دیگر منابع به‌عنوان ضلع سوم فرآیند راستی‌آزمایی، به مقایسه زمینه اطلاعات پرداخته و میزان درستی آن را آزمایش کنیم.

Cross referencing

در این درس با روش بررسی زمینه اطلاعات بدست آمده از فرآیند جمع‌سپاری، از طریق مرور این سه مبحث آشنا خواهید شد:

  • زمان و مکان
  • نگاه فراگیر به زمینه کار
  • زمینه‌های سیاسی