بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

مقدمه

برای این که واقعاً بفهمیم چه اتفاقی در جریان است باید پیش‌زمینه اطلاعات موجود را درست درک کنیم. این موضوع به خصوص هنگام استفاده از اطلاعات به دست آمده از جمع‌سپاری اهمیت پیدا می‌کند. 

در بسیاری از موارد، حتی پس از تصدیق اعتبار منبع و تایید درستی محتوای اطلاعات، بررسی زمینه کار ممکن است تصویری کاملاً متفاوت از شرایط به دست دهد. در نتیجه، لازم است تا با مراجعه به دیگر منابع به‌عنوان ضلع سوم فرآیند راستی‌آزمایی، پیش زمینه اطلاعات را مقایسه کرده، سطح درستی آن را آزمایش کنیم.

Cross referencing

در این درس یاد خواهید گرفت تا با مراجعه به سه جنبه زیر پیش‌زمینه اطلاعاتی که از طریق جمع‌سپاری گرد آورده‌اید را بررسی کنید:

  • زمان و مکان
  • نمای کلی‌
  • پیش‌زمینه سیاسی