مسئولیت‌پذیری و مبانی پایش

 

شهروند نقش مهمی در تشویق به مسئولیت‌پذیری دولت در قبال نیازهایش داردپایش راهبردهای گوناگونی را شامل می‌شود که پایش ارائه خدمات یکی از آن موارد است. این درس برخی مفاهیم اصلی برای فعالیت‌های مرتبط با پایش را پوشش می‌دهد.

در پایان این درس می‌توانید:

  • نقش دولت را درک کنید؛
  • نقش شهروند در تشویق به مسئولیت‌پذیری دولت را شرح دهید؛ و
  • برخی روش‌هایی که شهروند می‌تواند برای پایش روندهای مختلف به کار گیرد را نام ببرید.