مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

به عنوان یک گزارشگر حقوق بشر، شما تاثیر بیشتری بر مخاطبان خود خواهید داشت اگر از روش‌های ثبت صوتی در جمع‌آوری اطلاعات بهره بگیرید. برای حصول اطمینان از اینکه تحقیق شما جدی گرفته شده است یا خیر، از این راهبردها و رهنمون‌های ساده پیروی کنید:

الف - برخورد عینی داشته باشید
در مورد چیزی که می‌بینید، می‌شنوید یا می‌خوانید، گزارش دهید. نباید اجازه دهید که نظرات، احساسات و تعصب‌های شخصی شما، گزارش‌تان را تحت تاثیر قرار دهد. برای اطمینان از بی‌طرفی خود، تمامی زوایای وضعیت مورد نظر را گزارش دهید. برای مثال ادعاهای شاکی و متهم را گزارش کنید. قبل از گزارش یک واقعه، از سه منبع مختلف تایید وقوع آن را بگیرید.

ب- بی‌طرف باشید
هنگام جمع‌آوری اطلاعات، اظهارات هیچکس را صرفاً به این دلیل که مورد تائید شما نیستند، حذف نکنید. تمام مجاری را دنبال کنید، حتی اگر در مورد صحت اطلاعات به دست آمده از آن طریق خوشبین نباشید. به دنبال منابعی باشید که تمامی طرف‌های درگیر در ماجرا را نمایندگی می‌کنند. اگر دیدگاه‌های مختلفی را در زمینه مورد نظرتان تولید می‌کنید، مطمئن شوید که مدارک شما این اظهارات را اثبات و تائید می‌کنند.

از همه مهم‌تر، در زمان جمع‌آوری اظهارات افراد درگیر در یک رویداد، سعی کنید اطلاعاتی را که جمع‌آوری کرده‌اید، بر مبنای عقاید شخصی خود، قضاوت نکنید. در عوض، انگیزه‌های شخصی یا سیاسی هر یک از طرفین را ارزیابی و بر این اساس گزارش تهیه کنید. قضاوت در مورد محق بودن یا نبودن، راستگویی یا دروغگویی هریک از طرفین، جزئی از وظایف شما نیست. با این حال بسیار مهم است که شما اطلاعات وابسته به قراینی را که مرتبط با پیشینه، وابستگی‌ها و گرایش‌های بالقوه هر یک از منابع هستند، تهیه و گزارش کنید.

پ- دقیق باشید
روش مشخص و منظمی را برای جمع‌آوری اطلاعات اتخاذ کنید. برای جلوگیری از بی‌دقتی، عدم بی‌طرفی و یا نمایان شدن گرایش‌های شخصی، اطلاعات مربوط به هر رویدادی را با یک روش یکسان و یکنواخت جمع‌آوری و مستندسازی کنید. در هنگام مصاحبه با قربانیان یا شاهدان، به جای تفسیر اظهارات آنان، دقیقاً هر آنچه را می‌گویند ثبت کنید. اگر گفته‌های آن‌ها را تفسیر کنید، ممکن است منظور آنان را سهواً تغییر دهید. 

در نهایت، از منابع موثق، معتبر و مورد اطمینان برای توضیح دقیق وضعیت، موقیعت و رویدادها، استفاده کنید.