پایش بودجه در سطح محلی و ملی

مقدمه

دلایل زیادی وجود دارد که شهروند بخواهد بیشتر از بودجه دولت سر در بیاورد. برای مثال شاید بدگمانی نسبت به فساد رو به افزایش باشد یا این تصور ایجاد شده باشد که دولت خدمات اساسی را به خوبی ارائه نمی‌کند. حتی ممکن است فقط بخواهید بدانید مالیاتتان چطور هزینه می‌شود. 

هر کدام از این موارد دلیل خوبی است تا طرحی برای پایش بودجه بریزید. برای این که راحت‌تر بتوانید به اطلاعات بودجه رسمی دسترسی پیدا کرده، نتایج کارتان پذیرفته شود باید حمایت دولت و اجتماعتان را کسب کنید.

در پایان این درس قادر خواهید شد:

  • ببینید چه طور می‌توان حمایت دولت از طرح پایش بودجه را جلب کرد؛ و
  • ببینید چه طور می‌توان اجتماع و دیگر ذی‌نفعان را با پروژه همراه کرد.