بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

مقایسه انطباق زبان به‌کار گرفته شده با مکان وقوع رویداد، بخصوص در زمینه واژگان، اصطلاحات عامیانه و لهجه‌ها دارای اهمیت است. این مقایسه با بررسی این‌که آیا زبان استفاده شده، نماینده مکان وقوع رویداد هست یا خیر، به ما اجازه می‌دهد تا به تایید محتوای اطلاعات بپردازیم.

Language example

خودآزمایی:

دو عبارت نوشته شده در تصاویر بالا، منتقل کننده چه نکته‌ای در مورد محتوای تصویر هستند؟ آیا می‌توان بر اساس زبان استفاده شده گفت که منبع متعلق به کدام منطقه است؟ آیا می‌توان تشخیص داد که منبع، یک گزارش‌گر حرفه‌ای بوده یا خیر؟ آیا این افراد ایدئولوژی یا گروه خاصی را نمایندگی می‌کنند؟