بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

درست مانند زمانی که برای احراز هویت منبع اطلاعات به مقوله زبان نگاه می‌کنید، در بررسی محتوای اطلاعات نیز بایستی به مقوله زبان و ادبیات توجه کرد. زبان می‌تواند نشانه‌هایی از صحت و درستی اطلاعات گزارش شده را به ما نشان دهد.

هنگام تجزیه و تحلیل زبان اطلاعات، به این موارد توجه کنید:

استفاده از گفتگوی منطقی استفاده از زبان رسمی استفاده از واژگان، اصطلاحات عامیانه، لهجه‌ها

آیا اطلاعات گزارش شده با استفاده از ادبیات بی‌طرفانه بیان شده یا فرد از بسیاری صفات و قضاوت‌های کیفی در بیان خود استفاده کرده است؟

آیا ادبیات پیام جانب‌دارانه است؟

آیا از زبان فنی و تکنیکی استفاده شده؟

آیا در متن پیام از واژگانی هم‌چون "آخرین اخبار"، "فوری" و "موثق" استفاده شده است؟

آیا اطلاعات شامل اصطلاحات مخصوص روزنامه‌نگاری یا حقوق بشری است؟

آیا افعال بصورت خاص صرف شده‌اند، از اصطلاحات عامیانه استفاده شده و یا غلط‌های دستوری در ادبیات پیام وجود دارد؟

آیا زبان استفاده شده شبیه یک گویش و لهجه خاص منطقه‌ای به نظر می‌رسد؟