برنامه‌ریزی برای تولید پیام

راهنمای اسپیتفایر تحت عنوان «برنامه‌ریزی برای تولید پیام» خواننده را با روش‌هایی آشنا می‌کند که چگونه مخاطب هدف را تحلیل کرده، پیام‌رسانی را طوری تنظیم کند تا استراتژی ارتباطات تأثیرگذارتر شود. بدین منظور هر بخش شامل تعدادی پرسش است که در تصمیم‌گیری برای تولید پیام به کار گرفته می‌شوند. راهنما شماری از برنامه‌های ترویجی موفق در آمریکا را بررسی کرده است.

نکته کلیدی در تولید پیام آن است که ورای برنامه‌ریزی برپایه جنبه‌های دموگرافی مخاطب، از تحلیل سایکوگرافی در استراتژی تولید پیام استفاده شود؛ یعنی عوامل روان‌شناسی در نظر گرفته شود که فرد را به اعتقادات یا عمل خاصی وا می‌دارد. این راهنما شش سایکوگرافی خاص را مورد بررسی قرار می‌دهد: جهان‌بینی، تعلقات گروهی و قومی، دوقطبی شدن، گرایش‌ها و اعتقادات ضمنی، تجربه زندگی و عادات. اگر بتوانید تأثیر این عوامل بر مخاطب هدف را شناسائی کنید قادر خواهید شد ارتباطات‌تان را به قصد تأثیرگذاری بیشتر برنامه‌ریزی کنید. برای مثال، اگر مخاطب طرح پیشنهادی‌تان را به دلیل تعارض آن با اعتقادات مذهبی نمی‌پذیرد، شاید استفاده از پیامی که تمرکز آن بر بخشی از جهان‌بینی اوست که بیشتر با نظرتان هماهنگی دارد حمایت مخاطب را جلب کند. در پایان، این راهنما روش‌های مختلفی را مورد بحث قرار می‌دهد که از راه آن می‌توان یافته‌های روانش‌شناسی را در عمل به کار گرفت.

مطالعه «برنامه‌ریزی برای تولید پیام» به خوانندگانی توصیه می‌شود که از طریق کارزارهای پیام‌رسانی با عموم ارتباط برقرار می‌کنند.