راهنمای تأسیس و ثبت سازمان‌های جامعه مدنی در ایران

راهنمای تأسیس و ثبت سازمان‌های جامعه مدنی در ایران

هدف این راهنمای کاربردی معرفی روندها و مکانیزم‌های مختلف ثبت و راه‌اندازی سازمان مردم‌نهاد (سمن) به کنشگران در ایران است. بدین منظور، راهنما قوانین و مقررات مرتبط با ثبت سمن را بررسی و به تفصیل شرح داده است. راهنما با مروری بر روند رسیدگی به درخواست ثبت پروانه و مجوزهای مورد نیاز آغاز می‌شود. سپس چالش‌های پیش روی کنشگران مدنی در انتخاب روند مناسب برای ثبت سمن برپایه نوع فعالیت و نهاد مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته است.