داده‌نما: مسئولیت و اختیارات شوراهای اسلامی و شوراهای اداری در ایران

نظام اداری در ایران از دو نوع شورا برای اداره امور در سطح محلی بهره می‌گیرد؛ «شوراهای اداری» و «شوراهای اسلامی». شوراهای اسلامی شهر و روستا، به طور مستقیم توسط رأی مردم انتخاب می‌شوند. این شوراها مسئول تعیین بودجه شهرداری و نظارت بر دخل و خرج آن هستند. اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، از میان خود به ترتیب اعضای شوراهای بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها را انتخاب می‌کنند. این شوراها به طور کلی وظیفه مشورتی و نظارتی دارند. اما در اداره امور منطقه خود اختیاری ندارند. از سوی دیگر، شوراهای اداری استان، شهرستان، بخش و دهستان نهادهای غیر انتخابی هستند که از مقامات دولتی، نظامی، انتظامی و قضائی در سطح منطقه تشکیل می‌شوند. این شوراها وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌های حکومتی را بر عهده دارند.

برای مطالعه بیشتر در زمینه شوراها و نظام تقسیمات کشوری در ایران شماره ویژه نبض‌نامه زیر عنوان «درک نظام شورائی و تقسیمات کشوری در ایران» را به شما توصیه می‌کنیم.