راهنمای کمیسیون ونیز در اجرای صحیح موضوعات انتخاباتی

1394/11/20
موضوع: 

راهنمای کمیسیون ونیز در اجرای صحیح موضوعات انتخاباتی از زمان تصویب در سال ۱۳۸۲ تا کنون به یک استاندارد شناخته شده بین‌المللی در زمینه مسائل انتخاباتی بدل شده. این راهنما بخشی را به برابری قدرت رأی رأی‌دهندگان اختصاص داده و در آن به جمعیت حوزه‌های انتخابیه، به عنوان یکی از عوامل مهم در تأمین عدالت و برابری قدرت رأی می‌پردازد. راهنمای کمیته ونیز در اجرای صحیح موضوعات انتخاباتی، توصیه می‌کند به جز موارد استثنائی، جمعیت حوزه‌های انتخابیه بیش از ده درصد با میانگین جمعیت در سراسر کشور اختلاف نداشته باشد و این اختلاف هرگز از پانزده درصد تجاوز نکند.

مرجع: وبسایت کمیسیون ونیز

دیگر منابع مرتبط با انتخابات