صدای سیاسی چیست؟ چرا اهمیت دارد، و چگونه می‌تواند موجب تغییر شود؟

این مقاله تحت عنوان «صدای سیاسی چیست؟ چرا اهمیت دارد، و چگونه می‌تواند موجب تغییر شود؟» توسط موسسه توسعه خارجی (ODI) منتشر شده و تلاش می‌کند صدای سیاسی را تعریف کرده، قابلیت‌های آن به‌عنوان ابزاری برای ایجاد تغییر را توضیح داده و برخی محدویت‌های آن را شرح دهد. این پژوهش روش‌هایی را تعریف می‌کند که شهروندان می‌بایست با استفاده عمومی از آن خواسته‌های‌شان را به پیش ببرند، روش‌هایی از قبیل جنبش‌های اجتماعی، اعتراضات و تصمیم‌گیری مشارکتی. روش‌های شرح داده شده همچنین نشان می‌دهد که داشتن صدا به تنهائی متضمن ایجاد تغییر نیست، بلکه سازمان‌دهی جمعی نیز در این راه بسیار حیاتی است.